آذوح: فعالان ملی آزربایجان مجسمه های ی آموزش ادبیات فارسی نصب شده در میدان فهمیده ی تبریز و دیگر مناطق را با شعارهای ملی آذربایجان مزین کردند.

این فعالین با نوشتن شعارهای آزربایجان محور و درخواست تدریس به زبان مادری در پشت و روی ماکتها، اعتراض خود را به این عمل فاشیستی حاکمیت اعلام نمودند .

حاکمیت ایران با انجام این اعمال سعی در نشان دادن فارسی زبان بودن تبریز و از بین بردن هویت تورکی _آزربایجانی تبریز دارد .

آذوح