آذوح: فعالین ملی شهر خوی با دیوارنویسی اعتراض خود را به سخنان نژادپرستانه وزیر آموزش و پروش اعلام‌ نمودند.

چندی پیش وزیر آموزش حکومت ایران طی سخنانی فارسی را خط قرمز خوانده بود و از عدم حق تدریس به زبان مادری سخن گفته بود که این سخنان باعث اعتراضات گسترده فعالین ملی آزربایجان گشته است.

چند روز پیش فعالین ملی شهرهای اردبیل و تبریز نیز با دیوارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضات خود را به سخنان‌ نژادپراسته وزیر آموزش و پروش اعلام نمودند.