آذوح: همزمان با بازداشت دهها فعال ملی آذربایجان در شهر تبریز دیوارنویسی صورت گرفت.

به گزارش آذوح جمعی از فعالین ملی آذربایجان در تبریز با نوشتن شعارهای ملی بر روی بسیاری از دیوارها و میادین اصلی شهر خواستار آزادی زندانیان سیاسی ترک شدند.

گفتنی است در روزهای گذشته و در پی حضور فعالین ملی در مراسمات قلعه ی بابک دهها نفر توسط ماموران امنیتی ایران دستگیر گردیدند.

آذوح