آذوح: علی قدیری دانشجوی دانشگاه تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی و به علت شرکت در تجمعات غیر قانونی به یکسال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری وعلی کامرانی دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی تبریز، با تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

پس از مخکومیت قطعی خانم رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز به ۲۳ ماه حبس ،دو تن از دیگر دانشجویان این دانشگاه به نام های؛ علی کامرانی دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریزعلی کامرانی به سه ماه حبس تعزیری و علی قدیری دیگر دانشجوی این دانشگاه به یکسال حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردیدند.

آقای علی کامرانی دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید مدنی تبریز، با تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

خانم رویا صغیری ؛ دانشجوی دانشگاه تبریز ؛ در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .

این دانشجوی آزربایجانی پیش از این در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» محاکمه و به ۸ ماه حبس تعزیری از بابت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری نیز به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این حکم را عینا تایید کرده است.

آقای علی قدیری یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تبریز که سال گذشته دستگیر شده بود ،به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی و به علت شرکت در تجمعات غیر قانونی به یکسال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد