آذوح: امیر ستاری برای اجرای حکم ۷ماه محکومیت خود را تحویل زندان مرکزی تبریز داد.

فعال ملی آزربایجان امیر ستاری در یازدهم دی ماه سال ۹۶ در تبریز به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی در دادگاه تجدید نظر به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال ملی آزربایجان به اتهام فعالیت در فضای مجازی در دادگاه واخواهی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که حکم اولیه این پرونده در دادگاه تجدید نظر شعبه سوم دادگاه تبریز نیز تائید شد.