آذوح: دادگاه پنج تن از فعالین تُرک آذربایجان اهل اردبیل تشکیل و با دستور غیرقانونی دادیار روانه زندان اردبیل شدند.

دادگاه پنج نفر از دستگیر شدگان استان اردبیل به نام‌های رحیم غلامی، عسگر اکبرزاده، علی واثقی، سعید صادقی فر و مهدی هوشمند، سه‌شنبه (12 تیر 1397) برگزار شد.

دادگاه، فعالین مذکور به اتهام واهی تشکیل گروه علیه نظام و امنیت ملی در دادسرای شعبه دوازده اردبیل به ریاست دادیار سیفی برگزار و هیچ گونه دلیل و سندی دال بر تشکیل گروه و عضویت در گروه ارائه و اثبات نگردیده است.

در نهایت، پنج فعال ملی آذربایجانی با دستور دادیار روانه زندان اردبیل شده‌اند. همچنین هر یک کدام از بازداشت شدگان فوق بصورت جداگانه روانه بندهای زندان اردبیل شده‌اند.

ضمنا هنوز هیچ خبری از مکان و محل نگهداری آقای عباس لسانی؛ فعال مطرح حرکت ملی آذربایجان و دیگر فعالین بازداشت شده در دست نیست.