آذوح: فعالین ملی آذربایجان حسن آغا آذربایجان را تنها نگذاشته و هر روز دهها فعال ملی در بیمارستان عالی نسب تبریز حضور می یابند.

به گزارش آذوح از روزهای آغازین هفته ی گذشته در پی درج گزارش از وضعیت ایشان و احتمال بروز برخی خطرات برای حسن آغا دمیرچی از طرف نیروهای امنیتی، همه روزه تعداد زیادی از فعالین ملی جهت عیادت و حمایت از این فعال شناخته شده ی آذربایجانی در محل بستری شدن وی حضور داشته اند.

گفتنی است بروز برخی شبهات و روند مشکوک درمانی حسن آغا دمیرچی، فعالین ملی آذربایجان را نگران و آماده ی واکنش کرده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد گردید.

آذوح