آذوح: فعال ملی آزربایجان امیر ستاری که در یازدهم دی ماه سال ۹۶ در تبریز باز داشت شده‌بود ، به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی در دادگاه تجدید نظر به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پیشتر نیز این فعال ملی آزربایجان به اتهام فعالیت در فضای مجازی در دادگاه واخواهی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این پرونده در حال رسیدگی در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تبریز است.