آذوح: بازار در شهرهای سولدوز و جلفا به حال نیمه تعطیل درامده است.

به گزارش آذوح بازاریان سولدوز در اعتراض به عدم درآمد کافی و مبالغ بالای اجاره بها مغازه ها، عدم ثبات قیمت ها و مشکلات دیگر به اعتصابات پیوستند.

همچنین پاساژهای ستارخان و مشاهیر آزربایجان در منطقه آزاد جلفا نیز نیمه تعطیل بوده و اعتراضات در حال شکل گیری است.

گفتنی است همزمان با اعمال تحریمهای جدید علیه ایران وضعیت اقتصادی این کشور روز به روز وخیمتر گردیده و اعتراضات گسترده ای را به وجود آورده است.

آذوح