آذوح: دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام که روز یکم اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه قانون، منکر وجود تورک‌ها در آذربایجان شده بود، امروز در مصاحبه‌ای جدید با همان روزنامه، ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود، عدم درک درست از سخنانش را دلیل اعتراض مردم و نمایندگان آذربایجان دانست!!

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام که در مصاحبه قبلی خود، مدعی شده بود مردم آذربایجان فارس‌زبان هستند، در مصاحبه جدید خود بار دیگر بر ادعاهای پوچ و سخیف خود اصرار داشته است.

بخشی از مصاحبه ی وی را مشاهده می فرمایید:

- دشمنان منطقه‌ای ما که هدفی جز ناامنی ایران در سر ندارند. آن‌ها به مردم آذربایجان ‌می‌گویند که فارس‌ها دشمنان شما هستند و به شما ظلم کرده‌اند، در حالی که چنین ادعایی یک دروغ بزرگ است. در نگاه مسئولان هیچ تفاوتی ‌میان فارس زبان‌ها با دیگر افراد نیست .مثلا خوشبختانه در آذربایجان ایران توسعه به قدر مقدور صورت گرفته است.

- برخی از افراد برای رسیدن به کرسی مجلس یا مقامات دیگر تلاش ‌می‌کنند که با القای اختلافات موهوم و ساختگی فارس‌ها و تُرک ها خود را در معرض دید مردم قرار دهند. علاوه بر این افراد، کسانی که از سرویس‌‌های خارجی خط ‌می‌گیرند، جوانان معصوم این مرزوبوم را فریب ‌‌می‌دهند تا به هدف خود یعنی اختلافات قومی دست پیدا کنند. نتیجه چنین فریبی، ابراز شعار موهوم خلیج عربی در تبریز توسط عده‌ای بسیار قلیل در ورزشگاه بود؛ به گونه‌ای که با اعتراض شدید بیشتر ایرانیان تُرک زبان رو به رو شد.

- واژه فارس،‌ اطلاق و شمول به یک نقطه جغرافیایی ندارد و به یک جمعیت خاص هم محدود و منصرف نمی‌شود و به طورکلی در ایران قومی به نام فارس وجود ندارد. در ایران زمین فعلی،‌ قومی به نام قوم فارس نداریم. اطلاق واژه فارس به همه است اما زبان فارسی که با آن به عنوان زبان ملی تکلم می شود، زبان همه ایرانیان از اقوام مختلف است که ترکان و آذری زبانان بیش از هر قوم دیگر در ترویج،‌ تثبیت و تقویت و انتشار آن،‌ نقش داشته اند.

آذوح