آذوح: مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک ساکن تهران در رابطه با پرونده “چاپ تقویم ترکی” در هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک ساکن تهران اوایل هفته جاری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

نزدیکان آقای قمری از سرنوشت او پس از بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند با اینحال بر اساس اظهارات نیروهای امنیتی به نظر می آید بازداشت این شهروند در ارتباط با چاپ تقویم ترکی باشد.

تقویمی که گفته میشود به زبان ترکی بوده و بر روی آن مناسبتهایی از جمله روز زبان مادری و تصویر برخی چهره های سیاسی درج شده است.