بهنام نورمحمدی فعال آزربایجانی ملی ساکن تهران که در مورخه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در محل کارش توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود ، با مراجعه خانواده وی به دادسرا اعلام گردیده که قرار بازداشت صادره تا دهم اردیبهشت ماه سال جاری تمدید گردیده است.

با توجه به زمان بازداشت آقای نورمحمدی در مورخه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ ٬ این واکنش غیر قانونی و نقض حقوق بشری بازپرس مربوطه پرونده در قبال خانواده نامبرده در حالی رخ میدهد که:

مطابق ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده ۳۰۲ همان قانون علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته و با ذکر علل مذبور٬ قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ شود و متهم نیز می تواند از دین تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعتراض و سپس طبق ماده ۲۴۱ ٬ بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت کند و در صورت رد درخواست٬ مراتب در پرونده ثبت و قرار به متهم ابلاغ می شود.

همچنین؛ طبق بند ث ماده ۶ قانون جرائم سیاسی که مقرر میدارد : « ممنوعیت بازداشت و حبس بصورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد»

سایت امنیتی آذری‌ها در خبری اعلام کرده که علت بازداشت این فعال آزربایجانی چاپ تقویمی به زبان تورکی بوده که در آن روز زبان مادری و نام پیشه‌وری درج شده است.