آذوح: میزان فوت‌شدگان بر اثر سرطان در استان‌های ایران از حقیقت وحشتناکی خبر می دهد.

به گزارش آذوح در نمودار زیر میزان فوت شدگان بر اثر سرطانها و تومورها در سال۱۳۹۵ (در هر ده هزار نفر جمعیت) را می بینید. با دقت در مناطق درگیر سرطان به خوبی مشخص می گردد آذربایجان جنوبی متاسفانه در رتبه ی اول نسبت به دیگر مناطق ایران قرار دارد.

خشکاندن عمدی دریاچه ی اورمیه از یک سو سرزمین آذربایجان را به زمینی خشکیده تبدیل کرده و از سوی دیگر طوفانهای نمک و دیگر مواد به جای مانده از دریاچه مردمان حاشیه ی دریاچه را با خطر بروز انواع بیماریها روبرو ساخته است.

متاسفانه این آمار مربوط به سال قبل بوده و چه بسا اکنون این میزان سرطان بیشتر نیز گردیده باشد.

گفتنی است در سالیان گذشته از سوی پزشکان و متخصصان به دفعات هشدار داده شده و بیان گردید که خشک شدن اورموگولو میزان سرطان در منطقه را افزایش داده است. اما رژیم ایران هر بار این موضوع را غیرواقعی و غیرعلمی قلمداد کرد.

این نمودار، گویای همه چیز است...

آذوح