آذوح: در سطح شهر اردبیل شعارهای ملی نوشته شد.

به گزارش آذوح علیرغم سرمای شدید و با وجود خطرات امنیتی فعالین ملی آذربایجان در اردبیل با دیوار نویسی گسترده در سطح این خواستار آزادی زندانیان سیاسی ترک شدند.

از شعارهای نوشته شده می توان به "آزربایجان ایگیدلری آزاد اولسون" و درخواست آزادی سیامک میرزائی و موسی سودی اشاره نمود.

آذوح