آذوح: مهدی دوستدار فعال ملی ساکن شهرستان اردبیل که پیشتر در مورخه ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ به اتهام فعالیت های تبلیغی در سطح شهر٬ در راستای طرح مطالبات ملی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و با صدور قرار بازداشت جهت سپری نمودن مراحل تحقیقاتی و بازجویی به زندان اردبیل متنقل گشته و بعد از گذراندن یک هفته بطور موقت آزاد گشته بود.

نهایه در رأی صادره دادگاه بدوی از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل به ریاست قاضی جهانگیری با اتهام واهی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به ماده ۵۰۰ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۵ دال بر طرح مسائل قومی و نژادی و ارتباط با لیدر قومگرایان منطقه روبرو گشته است.

فی الحال دادگاه با لحاظ مواد ۴۰ و ۴۶ و ۵۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ حکم سه ماه حبس تعزیری نامبرده را به مدت ۲ سال به حالت تعلیق قرار داده است.

آذوح