آذوح: مهدی امیری نژاد قاسمی، از فعالین ملی ساکن تبریز جهت رسیدگی به اتهام معاونت در تشکیل گروه گامو جهت حضور در  دادگاه شعبه ی ۲۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب تبریز به تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۶ احضار شده است.

مهدی امیری نژاد قاسمی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه آقایان حبیب ساسانیان ( یاکاموز )، بابک آوند، حمید ثقتی (حمید تبریزلی)، اسماعیل فخیمی و سرهنگ دوم پاسدار علی رضایی توسط وزارت اطلاعات آزربایجان شرقی بازداشت شده بودند و بعد از مراحل بازجویی به قید وثیقه موقتاً آزاد شده بودند.

احضاریه ی مذکور به صورت الکترونیکی به وکیل مدافع نامبرده ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است حکم دادگاه بدوی نامبردگان در اوایل شهریور ماه سال جاری از سوی شعبه ی سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ریاست قاضی حمید باقر پور به صورت حضوری به غیر از آقای حبیب ساسانیان ابلاغ شده بود.

مهدی امیری نژاد نیز پس از تحمل نزدیک به چهار ماه بازداشت در اطلاعات و زندان تبریز با قرار وثیقه ۵۰۰ ملیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

برای آقای مهدی امیری نژاد به اتهام معاونت در تشکیل گروه تلگرامی، برگذاری جلسات متعدد مدت ۲ سال و به آقای حبیب ساسانیان (شاعر – نویسنده و فعال ملی مدنی) به اتهام تشکیل و رهبری گروه  و فعالیتهای مستمرّ هویت طلبانه، اعم از حقیقی و مجازی، به مدت ۱۰ سال حبس تعزیری اختصاص یافته است که هردوی ایشان اعتراض نموده اند.