آذوح: فعال ملی ترک امین زنده دل در شهر اورمیه دستگیر شده و در وضعیت نامعلومی بسر می برد.

امین زنده دل در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در وضعیت نامعلومی نگهداری می شود.

به گفته نزدیکان این فعال ملی ترک احتمال دارد آقای زنده دل در قرنطینه و یا پذیرش زندان اورمیه نگهداری می شود و هنوز به پرونده وی رسیدگی نشده است.

آذوح