آذوح: شماره ی جدید نشریه ی دانشجویی فرهنگ منتشر شد.

به گزارش آذوح شماره ی ششم این نشریه در دانشگاه مدنی آذربایجان تهیه و مصادف با 72مین سالگرد برقراری حکومت ملی آذربایجان پخش گردیده است.

نشریه ی دانشجویی ائلین نشریه ای فرهنگی، اجتماعی بوده و در این شماره مطالبی همچون: حق تعیین سرنوشت، حقوق کاگران، موسیقی ترکی همدان به چشم می خورد.

آذوح