آذوح: مهدی دوستدار فعال ملی ترک آذربایجانی اهل اردبیل که به قید وثیقه 20 میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد می باشد، طی دو ابلاغیه به دادگاه شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل احضار گردید.

این دو احضاریه به مورخه 1396.08.29 به مهدی دوستدار فعال ملی آذربایجان اهل اردبیل از طرف دادگاه شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل اطلاع داده‌شده است.

این فعال ملی مدنی جهت اخذ آخرین دفاع از اتهام انتسابی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل به‌واسطه این دو ابلاغیه واصله با مقرر نمودن پنج روز از زمان رؤیت، فراخوانده شده است.

لازم به توضیح است که مهدی دوستدار در تاریخ 9 آبان 1396 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس گذراندن 11 روز و تحمل شکنجه‌های متعدد فیزیکی و روحی با تودیع قرار کفالت 20 میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید.