آذوح: فعالین ملی آزربایجان، بیت الله و ید الله برزگر به جمعاً ۱۸۲ روز زندان محکوم شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، بیت اله و ید اله برزگر فعالین مدنی آزربایجان جنوبی اهل خیاو (مشکین شهر) به اتهام نشر اکاذیب هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده اند.

مولایی رئیس شعبه یک صد و یک دادگاه کیفری مشکین شهر، به اتهام تشویش اذهان عمومی این حکم را صادر کرده است.