آذوح: صفیه قره باغی در شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنگان حضور یافت.

به گزارش آذوح وی روز جاری برای دفاع از اتهامات انتسابی خود که از سوی بازپرسی "تبلیغ علیه نظام، تشویوش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، شایعه پراکنی و حمایت از جریان فتنه" عنوان شده است به شعبه ی 4 رفت.

احضاریه ای به این منظور روز سه شنبه ی گذشته به ایشان ابلاغ گردیده بود.

گفتنی است وی پس از چندین ساعت بازپرسی با قرار وثیقه ی 80 میلیونی موقتا آزاد شده است.

آذوح