آذوح: روز 14 مرداد بازداشت شدگان در پناهگاه کوه ساوالان به اسامی آیدین ذاکری، آیت خیرجو، میثم جولانی و میثم بابایی آزاد شدند.

خاطرنشان سازیم این فعالین در مقابل درخواست مقامات قضائی مبنی بر ارائه تعهد، با تأکید بر غیر قانونی بودن عمل فوق از ارائه هر گونه تعهد امتناع نموده اند و در نهایت بدون قید و شرط آزاد گشتند.

به گزارش آذوح دو روز پیش، این فعالین ملی آذربایجان ساکن شهرستان اردبیل در پناهگاه ساوالان بازداشت شدند. این افراد به دادسرای دادگاه لاهرود جهت تفهیم اتهام و مقدمات تحقیق منتقل شدند و از آنجا نیز تحویل بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی خیاو ( مشگین شهر) گردیده اند.

آذوح